شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر اجرایی:
دکتر افسانه قلعه نوی

سردبیر اعضای هیات تحریریه اعضای هیات تحریریه بین المللی
دوره انتشار
دو فصلنامه